جناب استاد محمود جوادی پور روز سه شنبه 7 آذرماه 1391 در یک سفر کوتاه به مونیخ برای دیدار از خانواده به دلیل بیماری چشم از جهان فرو بست
استاد محمود جوادی پور